Framsiden
Tilpasninger til rammeavtalen for Oslo Havn 1994

Revidert 22. august 1994.

 Last ned tilleggsavtalen for Oslo havn

Under henvisning til protokoll av 20. juni 1977 mellom LO og NAF drøftet partene forslag til tilpasningsavtale for Oslo havn.

Partene ble enige om å anbefale sine respektive medlemmer følgende forslag til fastlønnsavtale for losse- og lastearbeidere i Oslo havn.

§ 1.

Oslo losse- og lastekontor ansetter det nødvendige antall arbeidere for alt losse- og lastearbeid
hvortil arbeidsgiverne forlanger arbeidere. Unntatt er vaktmenn, tallymenn og kontrollører. Disse velger arbeidsgiverne selv.

I den utstrekning det er praktisk mulig kan losse- og lastearbeidere benyttes som tally- og vaktmenn.

§ 2.

Samtlige arbeidere som har sitt yrke knyttet til arbeider som nevnt i § 1 får oppgjør og lønn av Oslo losse- og lastekontor i samsvar med de til enhver tid gjeldende tariffer. Oslo losse- og lastekontor foretar alle trekk og sørger for at arbeiderne er trygdet etter gjeldende lovgivning og regler.

§ 3.

Kontorets administrasjon er som følger:

1.  Personalkomite.

Personalkomiteen skal bestå av 3 representanter fra hver av partene og skal:

a)  Behandle og avgjøre:

- Utarbeidelse av arbeidsreglement.
- Disiplinere forhold.
- Velferdsspørsmål.
- Inndeling av arbeidstiden.
- Miljø- og vernesaker etter gjeldende lov.
- Ferieavviklingen.
- Arbeidsklær innenfor tariffavtalens ramme.
- Opplæring.

b)  Behandle å komme med forslag til:

- Forbedring og/eller forandringer i havnen.
- Regulering av arbeidsstyrken i havnen.
- Ansettelse av bestyrer og kontorpersonale ved kontoret.
- Bestyrerens og kontorpersonalets lønnsspørsmål.
- Bevilgningssaker.

Komiteen velges for ett år av gangen.
 

2.       Administrasjonsorgan/styret.

Administrasjonsorganet, heretter kalt styret, skal bestå av 5 medlemmer med varamenn. 3 medlemmer oppnevnes av arbeidsgiverne, og 2 medlemmer med varamenn av arbeiderne.

Styret velges for ett år av gangen.

 

3.       Styret har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av personalkomiteens
          beslutninger etter punkt A) og skal ta stilling til forslag etter punkt B).
 

Videre har styret ansvaret for den administrative drift av kontoret og foretar ansettelser av losse- og lastearbeidere og ansatte ved organets administrasjon.

Merknad:
Styret må ta stilling til spørsmålet om opprettholdelse av nåværende ordning med protokollkomite, desisjonskomite og ansettelse av revisor.

 

4.       Bestyreren forestår den daglige ledelse av kontoret. Han er ansvarlig overfor styret og deltar i
          styremøtene uten stemmerett.
 

5.       Når det gjelder regulering av arbeidsstyrken i havnen skal personalkomiteen hvert kvartal få
          seg forelagt statistikk som nevnt i Rammeavtalens § 3, pkt. 3, og skal på grunnlag av denne   
          sørge for at arbeidsstyrken står i forhold til arbeidsmengden på havnen. Ved tvist om
          regulering av arbeidsstyrken forholdes som nevnt i Rammeavtalens § 3, pkt. 3.

Protokolltilførsel:
Under henvisning til Rammeavtalens § 2 pkt. 2 og § 3 pkt. 4 bør Oslo losse- og lastekontor
aktivt arbeide for å tilføre kontoret nye oppdrag.

Tilfeldige arbeidere skal ikke benyttes i større utstrekning enn hittil.


§ 4.

De i § 1 omhandlede arbeidere føres på 2 lister:

Liste 1: Omfatter alle arbeidere som er helt arbeidsdyktig.

Liste 2: Omfatter eldre arbeidere og arbeidere med nedsatt arbeidsevne.

Nåværende praksis vedrørende utsetting av arbeidere på liste 2 opprettholdes.
 

§ 5.

1.       Den ordinære arbeidstiden skal være 37,5 timer pr. uke.
 

2.       Den ordinære arbeidstid legges mellom kl. 0700 - 1530 de 5 første dager i uken.
          Lørdager, jul- og nyttårsaften mellom kl. 0700 og kl. 1230.

3.       Utsetting av mannskap foregår i tiden fra kl. 0700 til kl. 1530. På lørdager fra kl. 0700 til kl.
          0900. Fordeling av mannskapet skal såvidt mulig foretas dagen i forveien. Mannskaper som
          ikke er fordelt, møter frem til utsetting ved kontoret kl. 0700 og plikter å være tilstede i
          utsettingstiden.

4.       Mannskaper som ikke er tilvist arbeid innen kl. 1230 på ukens 5 første dager, kan dersom
          ingen oppdrag ventes samme dag, gis fri for dagen.

5.       Formannen og kontrollmannen/verneombud konfererer om tiden for arbeidets avslutning, og
          senest 1 time før arbeidet beregnes avslutter, melder formannen/kontrollmannen detter til 
          Oslo losse- og lastekontor.

6.       Når formannen og kontrollmannen anser et arbeid ferdig kl. 1900 og mannskapene er
          innmeldt til nytt arbeid den påfølgende dag møter arbeiderne kl. 0700, selv om arbeidet 
          p.g.a. uforutsette hendelser strekker seg utover kl. 1900, dog ikke ut over kl. 2200.

7.       I de tilfelle hvor § 6, pkt. 8 kommer til anvendelse plikter arbeiderne ikke å møte frem til 
          utsetting den påfølgende arbeidsdag. Dersom de likevel møter frem skal dette skje
          (Kl 0900) etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

8.       Arbeidere som settes ut til nytt arbeid etter middag er ikke forpliktet til å arbeide ut over
          ordinær dagtid samme dag med mindre arbeiderne er varslet om dette før middag. Jfr.
          dog §6, nr.10.
 

9.       Ekspeditøren gir Oslo losse- og lastekontor varsel om slikt arbeid og kontoret formidler
          varslingen.


§ 6.

1.       For arbeid i tiden fra ordinær arbeidstids slutt frem til kl. 2100 betales timelønn + et tillegg
          på 50 %. Etter kl. 2100 og frem til ordinær arbeidstids påbegynnelse betales et tillegg på
         100 %.

På dager før søn- og helligdager betales et tillegg på 100 % fra den ordinære arbeidstids slutt frem til neste virkedags morgen. For arbeid som betales etter minstetidsbestemmelsene betales 50 % tillegg pr. time utenfor ordinær dagtid, 100 % tillegg pr. time fra den ordinære arbeidstids slutt dagen før søn- og helligdager til siste helligdagsaften kl. 2400.

2.       Arbeidere som, etter avtale med Oslo losse- og lastekontor, blir anvist arbeid på en fridag de
          5 første dager i uken betales overtidstillegget på 50 % for tiden innenfor ordinær arbeidstid.
          Forøvrig betales i henhold til pkt. 1.

3.       Overtidsarbeid kan fordres, men ikke kreves i utrengsmål. Når overtidsarbeid fordres, skal
          arbeidsgiveren tilrettelegge arbeidet på den mest rasjonelle måten.

Hvis tillitsmannen ønsker det, skal han få begrunnelse for hvorfor arbeidet er blitt krevet, men
dette har ingen oppsettende virkning.

4.       Overtidsarbeid skal i den utstrekning det er mulig varsles dagen før. Under enhver
          omstendighet skal varsel gis før middag. dersom skipet er ankommet tidligere.

5.       Hvis arbeid utenfor dagtid varsles først samme dag og strekker seg ut over 2 timer betales
          (kr. 60,-) i matpenger i henhold til rammeavtalen.

Varslet arbeid utenfor ordinær dagtid som bortfaller betales med (kr. 60,-) matpengesats
pr. mann.

6.       Når skip må ha utført arbeid utenfor ordinær dagtid kan det overfor den enkelte arbeider
          de 5 første virkedager i uken ikke forlanges mer enn 3 effektive timer pr. dag, og forøvrig
          med den begrensning som er nevnt under nr. 10. På siste arbeidsdag skal det kunne 
          arbeides inntil kl. 2200.

På lørdager og dager før helgedager kan det ikke kreves arbeid utenfor ordinær dagtid med mindre det er nødvendig og det er utsikt til at vedkommende skip kan være utlosset og ferdiglastet eller klart til avgang innen kl. 2200.

7.       Hvis avløsningsmannskaper kan skaffes, skal det være adgang til å tilsette slike fra kl. 1600,
          inntil kl. 0600 morgen.

8.       For regulære rutebåter eller linjebåter, som p.g.a. værhindringer eller havari er forsinket i 
          sin rute eller under ekspedisjon i Oslo, skal det være adgang til å arbeide 1 effektiv time
          utover kl. 2200.

9.       For post- og passasjerskip skal arbeiderne fremdeles på søn- og helligdager utføre arbeid
          ved mottagelse av trosser, opprigging av landganger, ilandbringelse av passasjergods samt
          lossing av ferskt kjøtt og fisk i samme utstrekning som før. Post og passasjerskip kan i
          unntakstilfelle også losse eller lastes på søn- og helgedager når dette er nødvendig for å
          opprettholde ruten.

10.     Oslo losse- og lastekontor fordeler arbeidet utenfor ordinær dagtid på en slik måte at den
          enkelte arbeider ikke pålegges arbeid utenfor dagtid mer enn 2 ganger i uken. Arbeid 
          utenfor ordinær dagtid som ikke strekker seg ut over 1 effektiv time regnes i denne
          forbindelse ikke med.

Når arbeiderne varsles om arbeid utenfor ordinær dagtid skal formannen gi melding til Oslo losse- og lastekontor for at eventuell avløsning av arbeidere kan foretas. Varsel gis så tidlig som mulig.

11.     Hvis partene er enige om at et skip kan bli ferdig innen 1 effektiv arbeidstime etter ordinær
          arbeidstids slutt, skal skipet gjøres ferdig samme dag.

12.     Disse bestemmelser skal ikke være til hinder for at den enkelte arbeider kan ta arbeid utenfor
          ordinær dagtid i større utstrekning enn foran fastlagt.


§ 7.

Hviletider om dagen:        Frokost kl. 0900 - 0930, middag kl. 1230 - 1300.
                                       Lørdager samt jul- og nyttårsaften, frokost kl. 0900 - 0930.

Om ettermiddagen og natten:

Når det arbeides ut over den ordinære arbeidstid hviles det kl. 1530 - 1600, og fra
kl. 1900 - 1930.

Når det før middag rekvireres nattarbeid og man på forhånd har oversikt over at dette vil vare etter kl. 2400, hviles det kl. 1900 - 1930, kl. 2200 - 2230, og kl. 0230 - 0300. Slutt kl. 0600.
 


§ 8.

1.       De faste losse- og lastearbeidere betales ukelønn overensstemmende med den til enhver tid
          gjeldende lønnsavtale mellom Norsk Transportarbeider Forbund og Havne og
          Terminaloperatørenes Landsforening.
          (Pr. 1. april 2001 kr. 3 853,13 pr. uke).

Merknad:
Eventuelle lønnsreguleringer som gjøres gjeldende for Rammeavtalen om fastlønnssystem for losse- og lastearbeidere, skal også gjøres gjeldende for denne avtale.

 

2.       Minstetid for fremmøte utenfor ordinær dagtid beregnes med 3 timer.
 

3.      Tilfeldige arbeidere skal lønnes med timelønn. Timelønnen skal være 90 % av faste
         arbeideres ukelønn dividert med 37,5. Pensjonerte losse- og lastearbeidere som tar
         suppleringsarbeid, regnes i denne sammenheng som losse- og lastearbeidere.
 

PROTOKOLLTILFØRSEL:

Fastlønte arbeidere, som i en 3 ukers periode oppnår mer enn 93,75 dagtimer får utbetalt gjeldende dagtimefortjeneste for hver overskytende time. Dagtimefortjenesten fremkommer ved at ukelønnen multipliseres med 3 og divideres med 93,75.

( Ukelønn x 3 )
93,75

Herav følger at overtidstillegget for fastlønte arbeidere blir dagtimefortjeneste pluss henholdsvis 50 %, 100 % og 200 % overtid.

Uker med bevegelige helligdager unntas fra ordningen.

Grunnlaget for denne garanti er at lønnsnivået i havnen skal opprettholdes.


§ 9.

1.       For særlig smussig arbeid og arbeid med etsende vareslag, betales et tillegg på
          kr. 4,- pr. time.

2.       Tillegget betales ikke når lasten er i containere, eller er emballert på en slik måte at
          håndteringen ikke medfører direkte berøring eller ubehag for arbeiderne.

3.       For arbeid i fryserom betales et tillegg på kr. 4,- pr. time.

4.       Forutsetningen for disse tillegg er at arbeidet varer sammenhengende i 1 time eller mer.

5.       Hvis partene i disse tilfeller ikke kommer til enighet avgjøres spørsmålet uten arbeidsstans
          ved voldgift etter Rammeavtalens § 9.


SYKEPENGEGRUNNLAGET - TAPT ARBEIDSFORTJENESTE.

Grunnlaget for sykelønnsberegningen er arbeidstakernes gjennomsnittlige arbeidsinntekt de siste 12 uker før sykmeldingen.

Grunnlaget for godtgjørelsen for tapt arbeidsfortjeneste er den samme som for sykelønnsberegningen.

 

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

1.       Arbeidsgiverne bestiller det antall mann det er behov for, uten hensyn til tidligere gjeng-
          bestemmelser - til ekspedering av skip eller annet arbeid. Jfr. Rammeavtalens § 2 pkt. 2.

Merknad:

Partene er enige om at «behovet» er det antall mann som er nødvendig for å utføre arbeidet. Behovet skal vurderes under hensyntagen til at arbeidet skal avvikles på en sikkerhetsmessig, forsvarlig og rasjonell måte, og slik at overtidsarbeid unngås i størst mulig utstrekning.

Oppstår det tvist om det er tilsatt tilstrekkelig mannskap, behandles tvisten på tariffmessig måte uten oppsettende virkning på arbeidets gang.

 

2.       Med tilfeldige arbeidere menes suppleringsarbeidere og andre, som etter personalkomiteens
          vurdering ikke har så fast tilknytning til losse- og lasteyrket at det er naturlig å regne dem
          som losse- og lastearbeidere.

3.       Tidligere praksis vedrørende avløsning av signal- og vinsjemenn i sterk kulde opprettholdes.

4.       Som et tilskudd til foreningstillitsmannens godtgjørelse betales 50% av foreningens utgifter til
          formannens lønn. Videre betales 50% av foreningens utgifter til kontordrift.

5.       Oslo losse- og lastekontor skal ikke gi økonomisk utbytte. Jfr. punkt 2 i ærklæringen
          vedrørende fastlønnssystemet.

6.       Dersom det unntagelsesvis utføres losse- og lastearbeid av andre enn dem som lønnes
          gjennom Oslo losse- og lastekontor skal kontoret ha fullt oppgjør overenstemmende med
          de til enhver tid gjeldende satser. Det beløp som representerer arbeidslønn etter gjeldende
          timelønnsats for utenforstående arbeidskraft overføres til Oslo Bryggearbeideres Forening

Dette gjelder kun i den utstrekning det ikke blir rekvirert losse- og lastearbeidere. Rekvireres arbeidere og Oslo losse- og lastekontor ikke kan effektuere bestillingen forholdes i henhold til tidligere praksis.
 


*********************
 


I forbindelse med fastlønnsavtalen er det opprettet følgende særprotokoller for Oslo havn. Disse er en del av avtalen og må sees i sammenheng med denne.
Avtalen gjelder i Rammeavtalens gyldighetsperiode og revideres sammen med denne.


ARBEID PÅ LØRDAGER, SØN-OG HELLIGDAGER.

1.       Til lørdags, søn- og helligdagsarbeid melder arbeiderne seg frivillig.

Det tilsettes minimum en mann til hver ekspedisjon.

2.       Minstetid for arbeid på disse dager beregnes med minst 5 - fem timer fra arbeidet
          påbegynnes.

3.       For arbeid på lørdag betales i tiden 0700 - 1200 et tillegg på 50 % til gjeldende dagtimelønn.
          Deretter er tillegget 100 %.

For arbeid på søndag er tillegget 100 % til gjeldende dagtimelønn.

For arbeid på bevegelige helligdager er tillegget 200 % til gjeldende dagtimelønn. Arbeid på disse dager gir ikke avspassering.

4.       Arbeidede timer på disse dager, minimum 5 maksimum 7,5 regnes som tellende i forbindelse
          med overskytende timer.

Arbeidere som har utført lørdags/søndagsarbeid gis anledning til å avspasere en dag de følgende fem virkedager etter eget ønske. Øvrige dager avspaseres etter konferanse med Oslo losse- og lastekontor. Dersom det er oppsamlet 3 - tre- dager eller flere kan OLLK pålegge avspasering.
Dersom det på forhånd avtales mellom den enkelte arbeider og OLLK gis arbeiderne mulighet til å avspasere noen av fridagene samlet.

5.       Arbeidere som velger ikke å foreta avspasering betales 1/5 - en femdel- av ukelønnssatsen
          pr. dag for tilgodehavende dager.

6.       Utsettingstider på dager som er omhandlet i denne protokoll er:

Kl. 0700 - 1000 - 1300 og 1500.

7.       Forannevnte bestemmelser gjelder kun faste losse og lastearbeidere.

 


MANNSKAPSFORHOLD I OSLO HAVN, 12. NOV. 1992

1.       Under forutsetning av at nåværende arbeidsmengde opprettholdes er partene enige om å
          stabilisere arbeidsstyrken på 48 mann. Dvs. at for hver mann som slutter ansettes en ny.

Øker arbeidsmengden utover dagens nivå opptas forhandlinger om oppjustering av den faste styrke.

2.       Tilfeldig arbeidskraft arbeider sammen med faste losse- og lastearbeidere som fungerer
          som instruktører i forholdet en til en.

3.       Instruktører betales et tillegg på 20 % til gjeldende timelønn.

4.       Dersom arbeidede timer for tilfeldig arbeidskraft i en 3 måneders periode utgjør mer enn
          10% av de faste arbeideres timer foretas nyansettelser.

5.      Nyansatte arbeidstakere arbeider sammen med faste losse- og lastearbeidere som
         fungerer som instruktører - de første 200 timer. Deretter kan de arbeide selvstendig.
         Dette gjelder arbeidere som ikke har tidligere yrkeserfaring.
 

TRUCKKJØRING.

Oslo losse- og lastekontor må i størst mulig utstrekning effektuere oppdragsgivernes bestillinger på truckførere- om nødvendig ved å foreta avløsninger.
 

ARBEID TIL KL.22:00.

Nåværende praksis vedrørende arbeid til kl. 22:00 opprettholdes.
 

ARBEIDSTØY,KAFFE-OG TILLITSMANNSTILSKUDD

Nåværende praksis vedrørende arbeidstøy, kaffe- og tillitsmannstilskudd opprettholdes.


********************